HERROEPINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Ecobello, Pastorijstraat 2, 3582 Koersel, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

De particuliere koper-consument van de verkoop buiten de onderneming heeft het recht om binnen de zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van voornoemd contract, zonder kosten de aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij/zij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt.

De verkopen van goederen via de homeworkshops, zijn derhalve slechts definitief na een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract.

Ingeval van aankoop via de webshop heeft de koper-particulier (aldus niet de professionele koper) het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende 90 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Gehele of gedeeltelijke verbreking van de bestelling door de koper geeft recht op een schadevergoeding van 20% van het corresponderend bedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van de schade.

De terugbetaling gebeurd binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen door Ecobello via hetzelfde middel als door de koper werd betaald. 
Indien er betaald werd met Eco- of Cadeaucheques zal Ecobello een tegoedbon opmaken voor hetzelfde bedrag als de aankoop welke 1 jaar geldig is en kan gebruikt worden voor het aankopen van producten op de Ecobello website. 

Welke producten vallen buiten het herroeppingsrecht : 

- Alle goederen die gebruikt worden voor gezondheids- of hygiëneredenen
- Microvezeldoeken die reeds gebruikt zijn 

Voor gebruikte goederen die gebruikssporen vertonen zal de waardevermindering van de goederen in mindering worden gebracht met het aankoopbedrag.