ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Verkoper

Ecobello heeft haar maatschappelijke zetel te 3582 Koersel, Pastorijstraat 2 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0758.632.347. Het BTW nummer is BE 0758.632.347 (“Verkoper”).

2. Toepassing

De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper wordt enkel beheerst door deze voorwaarden, die door de aankoop uitdrukkelijk bevestigt dat hij/zij voorafgaand aan de aankoop deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard.  Al onze leveringen zijn dan ook onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking hiervan moet schriftelijk overeengekomen en door de verkoper uitdrukkelijk aanvaard worden. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De koper bevestigt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden vooraleer de voorstelling van de producten wordt aangevat.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offerten zijn vrijblijvend. We zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze door ons schriftelijk werd bevestigd of nadat we met de uitvoering zijn begonnen. Wat de prijzen en de voorwaarden betreffen, verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte. Bij gebreke van deze vermelding kunnen zij op elk ogenblik eenzijdig door ons gewijzigd worden.

De verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de firma. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen, tenzij zij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gevolmachtigd zijn.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant oftewel de koper.

De verkopen buiten de ondernemingen aan de particuliere koper-consument zullen het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst opgemaakt in zoveel exemplaren als er contracterende partijen zijn.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

De meegedeelde leveringstermijnen zijn niet bindend en derhalve enkel indicatief.  Leveringen zullen slechts plaatsvinden na ontvangst van de betaling.

Vertragingen in de levering van goederen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele van de koper of tot recht op verbreking van de koopovereenkomst door de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

De verkoper zal het recht hebben gedeeltelijke leveringen te verrichten en dienvolgens te factureren.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en zullen extra kosten met zich meebrengen ten laste van de koper.

Vervoer- en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet de kosten voor het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk meegedeeld.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Het risico met betrekking tot de producten gaat over op het ogenblik van de verkoop. Elk vervoer of elke verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van laattijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten

Klachten betreffende facturen zijn slechts geldig indien ze verricht werden per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan en dit op straffe van verval.

De koper zal de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Eventuele beschadigingen of zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de goederen, tenzij de koper zijn klachten binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend aan de verkoper kenbaar maakt, en dit op straffe van verval.

De koper moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren, binnen de maand vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan de verkoper door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.  

De koper dient de verkoper op straffe van verval in staat te stellen om een deugdelijk onderzoek in te stellen hetgeen impliceert dat de koper het geleverde product binnenbrengt in ongeschonden staat (behoudens in geval van beschadiging) en in de originele verpakking. De goederen/producten mogen niet bewerkt of behandeld zijn.

Indien na onderzoek is gebleken dat het product gebrekkig is, zal een kosteloze herstelling of vervanging plaatsvinden. Blijkt dit niet mogelijk dan heeft de koper recht op een passende prijsvermindering.

Onze producten mogen niet zonder onder schriftelijke toestemming teruggezonden of geruild worden.

7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

8. Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Ecobello, Pastorijstraat 2, 3582 Koersel, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

De particuliere koper-consument van de verkoop buiten de onderneming heeft het recht om binnen de zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van voornoemd contract, zonder kosten de aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij/zij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt.

De verkopen van goederen via de homeworkshops, zijn derhalve slechts definitief na een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract.

Ingeval van aankoop via de webshop heeft de koper-particulier (aldus niet de professionele koper) het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten zijn ten laste van de koper.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Gehele of gedeeltelijke verbreking van de bestelling door de koper geeft recht op een schadevergoeding van 20% van het corresponderend bedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van de schade.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen die een overmachtssituatie uitmaken, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De verkoper zal in geval van overmacht een einde kunnen stellen aan de overeenkomst zonder verdere schadeloosstelling aan de koper.

10. Prijzen en betaling

De meegedeelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Onze facturen, behoudens indien anders vermeld, zijn contant betaalbaar –zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld – op de zetel van de vennootschap.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Onze facturen vermelden de datum van betaling. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft de verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag loopt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente voor niet-tijdige betaling van 10% per jaar vanaf de vervaldatum en wordt bij wijze van forfaitair beding 10 % van het factuurbedrag nageheven, met een minimum van € 50,00.

Eventuele toegestane kortingen gelden slechts ingeval van betaling binnen de aangenomen termijn. Elke overschrijding van deze termijn brengt vanzelf de afschaffing van iedere korting met zich mee.

De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwt.

11. Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. De cookie verklaring van Klarna vindt je hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Betalen binnen 21 dagen
Betalen binnen 30 dagen. 

12. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Ecobello, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Ecobello zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

13. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

14. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

Een eventueel in gebreke blijven van de verkoper om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden, zal geen afstand of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

Deze algemene verkoopvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door de verkoper van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

15. Toepasselijk recht

Alle betwistingen, van welke aard ze ook mogen zijn, zullen alleen ressorteren onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt. Het toepasselijk recht zal altijd het Belgisch recht zijn.

Wet van de Consumentenbescherming: http://economie.fgov.be/nl/consument/Garantie/Wettelijke_garantie